Hörle Herrgård & Skogar AB
Bolaget är privatägt och äger idag Hörle herrgård samt ca. 1500 hektar skogs- och åkermark. Bolaget fokuserar sin verksamhet på skogsbruk, aktiviteter kopplade till Hörle herrgård samt naturturism i skogarna och vid vattendragen Lagan och Härrån.

Hörle Herrgård & Skogar AB är privatägt av Solveig Böhn och dottern Malin.
Bolagets VD är Richard Robertsson.

Vi arbetar aktivt för att utveckla nya verksamheter kring Hörle herrgård, i skogarna och vid vattendragen Lagan och Härrån.

Herrgården
Efter omfattande restaureringar stod herrgården 2019 åter redo för verksamhet inom konferens, möten, kultur och festarrangemang. Ett fullutrustat restaurangkök, som byggts med ekonomiskt stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, sörjer för nya möjligheter att erbjuda unika arrangemang för lokala, regionala såväl som nationella och internationella gäster.  

Skog och vatten
Den största delen av markarealen består av skog och är fördelad på i huvudsak två områden;
1. Västra Hörle mot Store mossenationalpark samt utefter järnvägen Nässjö – Värnamo, gamla E4:an och ån Lagan.
2. Fryele kvarn utmed Härrån och söderut mot Lindstad vid vägen Värnamo –Vrigstad.
I skogen intill Store mosse finns intressanta miljöer för aktiviteter eller bara må bra i. Andra delar av skogen utgörs av nyckelbiotoper och gammal bevarad skog (+120 år gammal) som kan ha ett attraktionsvärde för besökare. En tydlig målsättning är att göra skogen så tillgängliga och attraktiva som möjligt för olika kategorier av besökare; privatpersoner, företag och föreningar från när och fjärran. I ett område vid Store Mosse har vi med ekonomiskt stöd från Europeiska jordbruksfonden förlandsbygdsutveckling program ”Skogens Miljövärden”  arbetat fram en speciell skötselplan för två områden. Det ena området omfattar 5,1 ha med målbilden att skapa en lövskogslund med friställda ekar och andra grova träd. Granar har tagits bort, ekar och andra grova träd har friställts och högstubbar skapats liksom miljöer av bärande/blommande träd och buskar. Rödlistad art, lunglav ska gynnas. Det andra området på 4,4ha har målbilden varierad lövskog med tydligt inslag av död ved, en brynmiljö mot öppen mark där en del är glesare och merhagmarkslik. De flesta granarna har tagits bort, ekar och andra träd harfriställts, högstubbar skapats liksom en kantzon mot jordbruksmark med buskar och lägre träd. Det hagmarksliknande området kommer att betas av djur. För båda områdena gäller att åtgärderna ska utveckla områdets fulla miljöpotential och påverka hela arealen och därmed bidraga till att uppfylla miljömålet med levande skogar.